sakura road

Kiya-machi Dori, across Kiyomizu-Gojo Station.

Kiya-machi Dori, across Kiyomizu-Gojo Station. Kyoto, 2018.